Wypożyczalnia

Z przyjemnością informujemy iż uruchamiamy wypożyczalnię naszego produktu.

Regulamin wypożyczalni poniżej:

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
chusty do noszenia Pupili w dowolny sposób
GOLDENHEART

INFORMACJE OGÓLNE
§ 1
Wypożyczalnia: Firma 2 Hearts, MD Expert Marzena Dzierbicka, Stefanów 42, 97-403 Drużbice, NIP 7691397586, REGON 365180539
§ 2
Klient – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
§ 3
Możliwość wypożyczenia chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART umożliwia Klientom
podjęcie decyzji o zakupie produktu w sklepie internetowym www.2hboutique.com.
§ 4
Zawieranie i wykonywanie umowy wypożyczenia chusty GOLDENHEART następuje
zgodnie z niniejszym regulaminem zwanym dalej Regulaminem.
§ 5
Niniejszy Regulamin jest dołączany każdorazowo do umowy wypożyczenia chusty
GOLDENHEART.

WARUNKI WYPOŻYCZENIA CHUSTY DO NOSZENIA PUPILI GOLDENHEART
§ 6
Wypożyczalnia wynajmuje Klientom chustę do noszenia Pupili GOLDENHEART
UŻYWANĄ – przeznaczoną wyłącznie do najmu oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić
oczekiwania Klienta w tym zakresie.
§ 7
Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia powstałe z jego winy, w szczególności
spowodowane użytkowaniem chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART niezgodnie
z instrukcją obsługi lub niezgodnie z jej przeznaczeniem.
§ 8
Wraz z podpisaniem UMOWY NAJMU Klient zawiera umowę cywilnoprawną zgodnie
z warunkami określonymi w treści ww. umowy oraz w niniejszym regulaminie.
§ 9
Zgłoszenie zamiaru wypożyczenia chuty do noszenia Pupili GOLDENHEART odbywa się
poprzez wysłanie maila na adres poczty 2 Hearts sc : info@2hboutique.com w tytule
WYPOŻYCZALNIA z podaniem swoich danych osobowych, kontaktowych oraz informacji
na temat przedmiotu i terminu wypożyczenia.
§ 10
Po wysłaniu przez Klienta informacji o zamiarze wypożyczenia chuty do noszenia Pupili
GOLDENHEART, dostępność artykułu jest potwierdzana przez Wypożyczalnię drogą
mailową bądź telefonicznie.
§ 11
Po uzyskaniu potwierdzenia dostępności artykułu w podanym przez Klienta terminie
wymagane jest wpłacenie przez Klienta w terminie wskazanym przez Wypożyczalnię kwoty
kaucji w wysokości 200 zł ( dwieście złotych) w celu uzyskania potwierdzenia rezerwacji.
Klient ma prawo rezygnacji z wynajmu chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART pod
warunkiem poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni za pośrednictwem poczty
elektronicznej najpóźniej na 5 dni przed umówioną datą zawarcia umowy najmu. W takim
przypadku Wypożyczalnia zwraca Klientowi wpłaconą kaucję aktywującą rezerwację
w terminie 7 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta o rezygnacji w sposób
uzgodniony z Klientem. W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu w terminie
krótszym niż 5 dni przed planowaną datą rozpoczęcia wynajmu, Wypożyczalnia może już
wysłać zamówioną chustę do noszenia Pupili GOLDENHEART, co może skutkować
dłuższym okresem zwrotu wpłaconej kaucji. Za równoznaczne z rezygnacją zawarcia
umowy najmu jest traktowane również brak odbioru chusty do noszenia Pupili
GOLDENHEART w umówionym terminie.
Kaucję aktywująca rezerwację w wysokości 200 zł jest wpłacana na konto :

 PL43 1090 2705 0000 0001 3552 8447

§ 12
Zamówioną chustę do noszenia Pupili GOLDENHEART Wypożyczalnia wysyła kurierem
pod wskazany przez Klienta adres. Koszt wysłania zamówieonej chusty wynosi 19 złotych
(dziewiętnaście złotych) i doliczanie do kosztów ponoszonych przez Klienta.
§ 13
Chusta do noszenia Pupili GOLDENHEART wypożyczana jest wyłącznie po uiszeniu na
konto Wypożyczalni następujących opłat:
– kaucja za wypożyczenie : 200,00 zlotych ( dwieście złotych)
– opłata za najem : 10 złotych ( dziesięć złotych) za tydzień wypożyczenia
– opłata za przesyłkę kurierską 19 złotych ( dziewiętnaście złotych).
§ 14
Kaucja podlega zwrotowi przy oddaniu chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART do
wypożyczalni . W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia /zniszczenia Wypożyczalnia może
zaliczyć kwotę kaucji na poczet pokrycia kosztów wprowadzenia nowego artykułu , który
został uszkodzony/zniszczony/utracony przez Klienta. W przypadku gdy koszty naprawienia
szkody będą niższe niż kwota kaucji, różnica zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 dni
od dnia ustalenia wysokości szkody.
§ 15
Klient zobowiązuje się zwrócić chustę do noszenia Pupili GOLDENHEART w takim
samym stanie, w jakim ją wypożyczył ( NIE NALEŻY PRAĆ WYPOŻYCZONEJ
CHUSTY!!!) oraz w terminie ustalonym w UMOWIE NAJMU. Najemca jest zobowiązany
zwrócić chustę do noszenia Pupili GOLDENHEART Wynajmującemu na adres siedziby
firmy po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów drogą telefoniczną lub mailową.
§ 16
Opłata za okres wypożyczenia pobierana jest najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem okresu
wypożyczenia.
§ 17
Potwierdzeniem dokonania transakcji jest UMOWA NAJMU.
§ 18
Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat używania chusty do noszenia
Pupili GOLDENHEART i zobowiązuje się do dbałości o artykuł oraz wykorzystywanie go
bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem.
§ 19
W przypadku ujawnienia się wady chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART, która
uniemożliwia jej użytkowanie Klient zobowiązany jest do skontaktowania się
z Wypożyczalnią w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku gdy
Wynajmujący nie ma możliwości dostarczenia artykułu niewadliwego, Wynajmujący
zobowiązuje się zwrócić koszty najmu chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART za okres
w trakcie, którego artykuł z powodu wady nie mógł być wykorzystywany przez Najemcę.
§ 20
Wypożyczalnia 2 Hearts s.c nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego
używania chusty do noszenia Pupila GOLDEHEART.
§ 21
Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART
jest każdy rozpoczęty dzień najmu liczony od godziny 0:00 do godziny 24:00. Zwrot
artykułu następuje najpóźniej do 4 dni od daty zakończenia obowiązywania UMOWY
NAJMU. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z przedłużeniem umowy wynajmu
o kolejny tydzień.
§ 22
Opłaty za wypożyczenie nalicza się mnożąc okres wynajmu – ilość tygodni licząc od dnia
wypożyczenia do dnia zwrotu- przez tygodniowe stawki opłat.
§ 23
W przypadku zaginięcia chusty do noszenia Pupili GOLDEHEART lub innych okoliczności
uniemożliwiających zwrot artykułu w ustalonym terminie Klient zobowiązany jest do
niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni o zaistniałym fakcie. W przypadku utraty
chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART w wyniku kradzieży, Klient zobowiązany jest
niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego.
§ 24
W przypadku zagubienia chusty Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez
zapłatę Wynajmującemu kwoty odpowiadającej wartości rynkowej zgubionej chusty do
noszenia Pupili GOLDENHEART.
§ 25
Nieuzasadniona, przekraczająca 4 doby (96 godzin) zwłoka w zwrocie artykułu powoduje
potraktowania sprawy jako przywłaszczenie i skierowania sprawy w trybie KC.
§ 26
Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie chusty do noszenia Pupili
GOLDENHEART zgodnie z jej przeznaczeniem.
§ 27
Klient ponosi odpowiedzialność za ponadnormalne zużycie chusty do noszenia Pupili
GOLDENHEART lub jej zniszczenie. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu
o rynkową wartość braków lub cenę naprawy.
§ 28
Inne, nieujęte w Regulaminie kwestie, regulują stosowne akty prawa polskiego
w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1971 nr 27
poz.252 z późniejszymi zmianami).
§ 29
Administratorem danych osobowych Klientów Wypożyczalni są właściciele firmy
MD Expert Marzena Dzierbicka
Stefanów 42
97-403 Drużbice
§ 30
Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy najmu chusty do
noszenia Pupili GOLDENHEART oraz w celu przetwarzania ich w zbiorze danych klientów
wypożyczalni 2 Hearts 
§ 31
Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, niemniej odmowa ich podania
uniemożliwia zawarcie umowy najmu chusty do noszenia Pupili GOLDENHEART.
§ 32
Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są
one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy
o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały
zebrane.
§ 33
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonywać poprzez
przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@2hboutique.com.

Dane Kontaktowe:
2Hearts
info@2hboutique.com
tel. +48 663 360 937
MD Expert Marzena Dzierbicka
Stefanów 42
97-403 Drużbice
www.2hboutique.com

Dokumenty do ściągnięcia:

 

Kategorie produktów